Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Manon Toma
Versie juni 2018

1. Definities
1.1 De studio: Manon Toma, de eenmanszaak als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52362744.
1.2 De opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de studio een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.3 Online programma: het leveren van online toegang tot een programma en/of content en diensten, die als doel hebben het verkrijgen van toegang tot online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van de studio.
1.4 Betaalde webinar: de betaalde workshop, training, cursus, e.d. die door de studio online wordt gegeven.
1.5 Workshop: de workshop, training, cursus, e.d. die door de studio offline wordt gegeven.
1.6 Deelnemer: de opdrachtgever die bij de studio een workshop volgt, alsmede de persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever met de studio de overeenkomst tot het volgen van een workshop is aangegaan.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de studio gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door de studio zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door de studio van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
2.4 Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij de studio werkzaam is, een ieder die door de studio wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten de studio aansprakelijk is of kan zijn.

3. Offerte, bevestiging en wijzigingen
3.1 Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan de studio is verstrekt. De opdrachtgever zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
3.2 De studio kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
3.4 Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.5 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de studio daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht de studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks direct of indirect mee instemt dat de studio aanvangt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de studio eerst nadat deze schriftelijk door de studio zijn bevestigd.
3.9 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze studio wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de studio, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
3.10 Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door de studio.
3.11 Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De studio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de studio de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de studio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft de studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Een door de studio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de studio in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de studio.
4.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de studio, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de
opdrachtgever op verzoek van de studio zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. De studio wil na afronding van het overeengekomen ontwerp ten alle tijde van de opdrachtgever schriftelijk akkoord op het digitale ontwerp alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan.

5. Inschakeling van derden
5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de studio, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
5.2 Indien de studio op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de studio namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
5.3 Indien de studio volgens uitdrukkelijke afspraak derden inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derde met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid, levering van deze goederen of diensten en een eventuele beperking van de aansprakelijkheid ook gelden jegens de opdrachtgever. De studio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de studio.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan de studio. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de studio daartoe bevoegd.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de studio te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten)vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de studio openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de studio tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de studio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de studio jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7. Gebruik en licentie
7.1 De studio is en blijft intellectueel eigenaar van alle ontwerpen, die door de studio zijn ontworpen, bedacht, etc. en behoudt het originele open werkbestand. Afkopen van het originele bestand is mogelijk. Hierdoor mag de koper het ontwerp geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden. Ook is het verboden om werk uit de schetsfase, oftewel voorstelronde te gebruiken of te publiceren zonder toestemming van de studio.
7.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de studio niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen, ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de studio recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de studio een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd eventuele andere rechten. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan opdrachtgever doorbelast conform artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden. Ingeval de studio de opdrachtgever in rechte dient te betrekken en opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door de studio gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door de studio gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.
7.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de
opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
7.4 De studio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het
ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

8. Honorarium en bijkomende kosten
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient door de opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te worden gedaan voor aanvang van de werkzaamheden. De resterende 50% dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering te worden voldaan.
8.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de studio voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking.
8.3 Indien de studio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de studio gehanteerde honorariumtarieven.
8.4 Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt de studio zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
8.5 De studio heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

9. Betaling en verzuim
9.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) binnen 14 dagen na factuurdatum. Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van de studio crediteert.
9.2 De opdrachtgever verricht de aan de studio verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende
verrekenbare voorschotten, die hij aan de studio heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
9.3 Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met de studio.
9.4 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
9.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
9.6 Indien na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen door de studio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle door de studio gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

10. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
10.1 De studio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst de studio ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Indien de studio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haa aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
10.2 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
10.3 Indien de overeenkomst door de studio wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de studio redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
10.4 De schadevergoeding bedoeld in 10.2 en 10.3 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de studio op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
10.5 Zowel de studio als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de andere partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de studio het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
10.6 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de studio zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de studio ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de studio vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.7 Wanneer de werkzaamheden van de studio bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de studio niet in staat is de verplichtingen (tijdig) na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de studio, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.
11.2 De studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de studio zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4 Voor zoveel de studio ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de studio gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Garanties en vrijwaringen
12.1 De studio garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrecht hebbende over het werk kan beschikken.
12.2 De opdrachtgever vrijwaart de studio en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de studio ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van de studio in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

13. Klachten
13.1 Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de studio. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de studio adequaat kan anticiperen.
13.2 Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per email in te dienen.
13.3 Indien de klacht gegrond is, zal de studio binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van de studio verwacht kan worden.
13.4 Indien opdrachtgever de studio in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door de studio gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door de studio gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.
13.5 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever aan de studio niet op.

14. Aansprakelijkheid
14.1 De studio is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
g. uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever;
h. indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
i. eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
14.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van De studio, is de aansprakelijkheid van de studio voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.
14.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
14.4 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de studio niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
14.5 De uitvoering van de aan de studio verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

15. Geheimhouding/Persoonsgegevens
15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
15.2 Indien de studio op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en de studio zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is de studio niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
15.3 De studio zal op zorgvuldige wijze omgaan met verkregen persoonsgegevens en zich in dat kader houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16. Overige bepalingen
16.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de studio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
16.2 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
16.3 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de studio en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
16.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
16.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig van toepassing.
16.6 Indien de studio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de studio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
16.7 De studio is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.8 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.manontoma.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1 Op alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de studio is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Niettemin heeft de studio het recht om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De bepalingen uit de volgende artikelen gelden enkel in geval van een online programma, betaalde webinar of workshop en zijn aanvullend van toepassing op de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

18. Online programma of betaalde webinar
18.1 Facturatie van de gehele overeengekomen prijs geschiedt vooraf. Zolang de betaling niet door de studio is ontvangen, zal geen toegang worden verkregen tot het online programma of betaalde webinar.
18.2 Opdrachtgever behoudt gedurende 2 jaar na betaling van de factuur toegang tot het online programma of betaalde webinar.
18.3 De studio zal in geval van een online programma aan opdrachtgever de URL van de online leeromgeving verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee het online programma kan worden gevolgd. De studio verleent hiertoe aan opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot en gebruik van het online programma ten behoeve van Gebruiker.
18.4 Opdrachtgever mag het online programma of het betaalde webinar uitsluitend volgen ten behoeve van zijn eigen onderneming. Het is opdrachtgever niet toegestaan om derden het online programma of betaalde webinar te laten gebruiken. Doorverkoop of anderszins doorgifte van inlogaccounts is tevens niet toegestaan. In geval van constatering van langdurige of veelvuldige overtreding door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt de studio zich het recht voor om de levering van het online programma of het webinar op te schorten. Bij herhaaldelijke overtreding is de studio gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder aankondiging, in welk geval opdrachtgever géén recht heeft op terugbetaling van enig bedrag door de studio.
18.5 De verplichting van het betalen van vergoedingen door opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van het online programma of betaalde webinar.
18.6 De studio is gerechtigd het aanbod en de inhoud van haar online programma of betaalde webinar (content) of delen daarvan uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. De studio gaat alleen over tot aanpassing of verwijdering indien dat te goede komt aan de content (bijvoorbeeld indien verouderde content wordt geüpdatet) én na voorafgaande communicatie richting opdrachtgever. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.
18.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan de studio verstrekte gegevens, het gebruik van het online programma of het betaalde webinar, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich het online programma of betaalde webinar te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
18.8 Indien plug-ins van derden worden aanbevolen is het gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf de eventuele algemene voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins te raadplegen en na te gaan in hoeverre aan het gebruik van de plug-ins kosten zijn verbonden.

19. Workshop
19.1 Facturatie van de gehele overeengekomen prijs voor de workshop geschiedt vooraf. Indien de betaling voor deelname van de deelnemer aan een workshop niet voor aanvang van de workshop is ontvangen, dan is de studio bevoegd de betreffende deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren.
19.2 De deelnemer mag de workshop uitsluitend volgen ten behoeve van zijn eigen onderneming. Het is niet toegestaan om het materiaal dat is verstrekt voorafgaand en/of tijdens de workshop door derden te laten gebruiken.
19.3 De studio is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van de workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de studio op vergoeding van eventuele schade.
19.4 De studio kan een workshop annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, de docent ziek is, of sprake is van andere vormen van overmacht. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een andere workshop aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod of indien er geen andere workshop wordt aangeboden, dan zal de studio het reeds door de opdrachtgever aan de studio betaalde workshopsgeld aan de opdrachtgever terugbetalen.
19.5 De studio heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de workshop te wijzigen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de workshop kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is.
19.6 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de door hem aangemelde deelnemers tevens de bepalingen van deze workshopsvoorwaarden in acht nemen. In dat kader is de opdrachtgever verplicht deze workshopsvoorwaarden aan de deelnemers, die hij heeft aangemeld, ter beschikking te stellen en ervoor zorg te dragen dat deze deelnemers bekend zijn met de inhoud van de workshopsvoorwaarden.
19.7 Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele workshop de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel de studio als door de studio ingeschakelde derden) op te volgen. De opdrachtgever vrijwaart de studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel de deelnemer toerekenbaar is.
19.8 De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie (van een deel) van het reeds betaalde workshopsgeld indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangemelde deelnemer niet op de overeengekomen workshopsdagen aanwezig is dan wel tussentijds stopt met het volgen van de workshop.